Tips and Tricks – การใช้งานระบบ EZPrompt Payroll

ตอนที่ 1: การสมัครเพื่อทดลองใช้งาน

1. กด

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. กรอกข้อมูลบริษัท

4. ยืนยันการสมัครโดยกด 

5. ระบบจะส่ง email เพื่อ activate account ไปยัง email address ที่ท่านระบุไว้ กด Click here เพื่อ login เข้าสู่ระบบ

6. ป้อนค่า user ID = email address และ password ที่ท่านระบุในข้อมูลส่วนตัว

7. ระบบจะแสดงหน้าหลักของ EZPrompt Payroll เพื่อให้ท่านสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที