คู่มือการใช้งาน EZPrompt Payroll การตั้งค่า

เริ่มต้นก่อนการใช้งานระบบ ทางผู้ใช้จะต้องทำการตั้งค่าระบบเบื้องต้นก่อนเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งาน โดยเข้าไปที่เมนู “การกำหนดค่า”

เมนูการกำหนดค่าจะมีเมนูย่อยต่างๆเพื่อทำการตั้งค่าดังนี้

โดยขั้นตอนการตั้งค่า จะเรียงจากเมนูด้านบนสุดคือ “เงินได้” เพื่อกำหนดข้อมูลรายละเอียดเงินได้ของพนักงาน ข้อมูลเงินได้ต่างๆเช่น “เงินเดือน”, “ค่าตำแหน่ง”, “ค่าเดินทาง” และอื่นๆ

เข้าไปทำการเพิ่มข้อมูลที่ function “เพิ่มข้อมูลใหม่” และทำการกำหนดข้อมูล ทั้งหมด (* หมายถึงข้อมูลที่จะต้องทำการกรอก)

ขั้นตอนต่อมาทำการกำหนดข้อมูลในเมนูต่อไปคือ “เงินหัก” เพื่อกำหนดข้อมูลรายละเอียดเงินหักของพนักงาน ข้อมูลเงินหักต่างๆเช่น “เงินค่าที่จอดรถ”, “ลาไม่รับค่าจ้าง” และอื่นๆ

เข้าไปทำการเพิ่มข้อมูล และทำการกำหนดข้อมูล ทั้งหมด (* หมายถึงข้อมูลที่จะต้องทำการกรอก)

ขั้นตอนต่อมาคือการเข้ามากำหนดข้อมูลรายการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (*ถ้าบริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ข้ามข้อนี้ไป)

เข้าไปทำการเพิ่มข้อมูล และทำการกำหนดข้อมูล ทั้งหมด (* หมายถึงข้อมูลที่จะต้องทำการกรอก)

ขั้นตอนต่อมาเป็นการกำหนดข้อมูลการจัดกลุ่มการจ่ายเงินเพื่อกำหนดกลุ่มของการจ่ายเงินของพนักงาน โดยแต่ละบริษัทอาจจะจัดกลุ่มการจ่ายเงินที่ต่างกันไป

เข้าไปทำการเพิ่มข้อมูล และทำการกำหนดข้อมูล ทั้งหมด (* หมายถึงข้อมูลที่จะต้องทำการกรอก)

ขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบข้อมูลธนาคาร

ซึ่งข้อมูลธนาคารนั้นระบบจะทำการสร้างให้โดยอัตโนมัติซึ่ง ผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลของธนาคารได้

ถ้าจะทำการตรวจสอบข้อมูลสาขาให้ทำการเลือกไปที่ tab ข้อมูล “สาขา” ดังรูป