คู่มือการใช้งาน EZPrompt Payroll ข้อมูลพนักงาน

เมื่อทำการสร้างข้อมูลในเมนู “ข้อมูลบริษัท” เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูลที่เมนู “ข้อมูลพนักงาน”

เมื่อเข้ามาข้างในจะพบกับเมนูต่างๆ ซึ่งจะต้องกำหนดข้อมูลทีละหัวข้อจากบนลงล่าง โดยสามารถบันทึกข้อมูลพนักงานทีละคนได้ผ่านทางหน้าจอ หรือ นำเข้าข้อมูลพนักงานหลายๆคนได้โดยการ import ไฟล์ โดยมีเมนูต่างๆ ที่จะต้องกำหนด ดังนี้

กรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมูลพนักงานทีละคน ให้เริ่มต้นที่ข้อมูลของ “ข้อมูลการจ้างงานพนักงาน” สามารถทำการดูข้อมูลโดยการกดปุ่ม  หรือจะทำการแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้โดยกดปุ่ม  หรือจะทำการลบข้อมูลที่เป็นอนาคตได้โดยกดปุ่ม  หรือค้นหาข้อมูลพนักงานโดยการใส่รหัสพนักงานที่ช่อง  หรือทำการดูประวัติข้อมูลที่ผ่านมาของพนักงานโดยกดที่รหัสพนักงานของบุคคลนั้นๆ  โดยเริ่มต้นให้ทำการเพิ่มข้อมูลโดยการกดที่

เมื่อเข้ามาที่หน้ารายการข้อมูลการจ้างงานพนักงาน ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก) โดยกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 4 Tabs ดังนี้

เมื่อทำการกำหนดข้อมูลทั้ง 4 tabs แล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูลทั้งหมดก่อน หลังจากทำการบันทึกแล้ว ให้ทำการกด  เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

สามารถดูประวัติข้อมูลที่ผ่านมาของพนักงานโดยกดที่รหัสพนักงานของบุคคลนั้นๆ

หลังจากที่ทำการกำหนดข้อมูลการจ้างงานพนักงานแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูล “ข้อมูลพนักงาน” ซึ่งข้อมูลรายชื่อพนักงานในรายการนี้จะมาจากข้อมูลการจ้างงานพนักงานที่บันทึกไว้ก่อนหน้า สามารถทำการดูข้อมูลโดยการกดปุ่ม  หรือจะทำการแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้โดยกดปุ่ม  หรือจะทำการลบข้อมูลที่เป็นอนาคตได้โดยกดปุ่ม  หรือค้นหาข้อมูลพนักงานโดยการใส่รหัสพนักงานที่ช่อง  หรือทำการดูประวัติข้อมูลที่ผ่านมาของพนักงานโดยกดที่รหัสพนักงานของบุคคลนั้นๆ โดยเริ่มต้นให้ทำการใส่รายละเอียดข้อมูลของพนักงานนั้นๆ โดยกดปุ่ม  ที่คนนั้นๆ

เมื่อเข้ามาที่หน้ารายละเอียดข้อมูลพนักงาน ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก) โดยกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 3 Tabs ดังนี้

กด  เพื่ออัพโหลดรูปภาพพนักงาน

เมื่อทำการกำหนดข้อมูลทั้ง 3 tabs แล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูลทั้งหมดก่อน หลังจากทำการบันทึกแล้ว ให้ทำการกด  เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

หลังจากที่ทำการกำหนดข้อมูลพนักงานแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูล “ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ซึ่งข้อมูลรายชื่อพนักงานในรายการนี้จะมาจากข้อมูลการจ้างงานพนักงานที่บันทึกไว้ก่อนหน้า สามารถทำการดูข้อมูลโดยการกดปุ่ม  หรือจะทำการแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้โดยกดปุ่ม  หรือจะทำการลบข้อมูลที่เป็นอนาคตได้โดยกดปุ่ม  หรือค้นหาข้อมูลพนักงานโดยการใส่รหัสพนักงานที่ช่อง  หรือทำการดูประวัติข้อมูลที่ผ่านมาของพนักงานโดยกดที่รหัสพนักงานของบุคคลนั้นๆ โดยเริ่มต้นให้ทำการใส่รายละเอียดข้อมูลของพนักงานนั้นๆ โดยกดปุ่ม  ที่คนนั้นๆ

เมื่อเข้ามาที่หน้ารายละเอียดข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก)

หลังจากที่ทำการกำหนดข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูล “ข้อมูลหักลดหย่อนภาษี” ซึ่งข้อมูลรายชื่อพนักงานในรายการนี้จะมาจากข้อมูลการจ้างงานพนักงานที่บันทึกไว้ก่อนหน้า สามารถทำการดูข้อมูลโดยการกดปุ่ม  หรือจะทำการแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้โดยกดปุ่ม  หรือจะทำการลบข้อมูลที่เป็นอนาคตได้โดยกดปุ่ม  หรือค้นหาข้อมูลพนักงานโดยการใส่รหัสพนักงานที่ช่อง  หรือทำการดูประวัติข้อมูลที่ผ่านมาของพนักงานโดยกดที่รหัสพนักงานของบุคคลนั้นๆ โดยเริ่มต้นให้ทำการใส่รายละเอียดข้อมูลของพนักงานนั้นๆ โดยกดปุ่ม  ที่คนนั้นๆ

เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมูลหักลดหย่อนภาษี ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก)

กรณีที่ต้องการนำเข้าข้อมูลพนักงานหลายๆคนได้โดยการ import ไฟล์ข้อมูล ให้เริ่มต้นที่ข้อมูลของ “นำเข้าข้อมูลการจ้างงาน”

ซึ่งสามารถนำเข้าได้ทั้งไฟล์ Excel, CSV และ Text file สามารถดาวน์โหลด Template และตัวอย่างข้อมูลได้ โดยการกด Download File ตามชนิดที่ต้องการ ให้กด  เพื่อเลือกไฟล์ที่จะนำเข้าระบบ

เมื่อเลือกไฟล์ที่จะนำเข้าระบบแล้ว กดปุ่ม “ดูรายการ” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สามารถ กด ปุ่ม “ตรวจสอบความถูกต้อง” เพื่อดูว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแสดงไว้ที่ช่องหมายเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถทำการเพิ่มรายการข้อมูล โดยกด ปุ่ม + หรือ ลบข้อมูลโดยกด ปุ่ม – ได้ ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อนำเข้าข้อมูลเข้าระบบต่อไป

หลังจากที่ทำการนำเข้าข้อมูลการจ้างงานแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการนำเข้าข้อมูล “นำเข้าข้อมูลพนักงาน” ซึ่งสามารถนำเข้าได้ทั้งไฟล์ Excel, CSV และ Text file สามารถดาวน์โหลด Template และตัวอย่างข้อมูลได้ โดยการกด Download File ตามชนิดที่ต้องการ ให้กด  เพื่อเลือกไฟล์ที่จะนำเข้าระบบ

หลังจากที่ทำการนำเข้าข้อมูลพนักงานแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการนำเข้าข้อมูล “นำเข้าข้อมูลJobCompen” ซึ่งสามารถนำเข้าได้ทั้งไฟล์ Excel, CSV และ Text file สามารถดาวน์โหลด Template และตัวอย่างข้อมูลได้ โดยการกด Download File ตามชนิดที่ต้องการ ให้กด  เพื่อเลือกไฟล์ที่จะนำเข้าระบบ